Banvel 4S herbicidas

Banvel 4S herbicidas

Banvel 4S herbicidas

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Informacija ant pakuotės ir informaciniame lapelyje. Šiuo metu 5 ml. preparato kainuoja kiek daugiau nei 4 lt.

Vandens tirpalas
HERBICIDAS

Vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms vejose naikinti.

Skirtas individualiam naudojimui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Veikimo būdas

Sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių meristeminių audinių augimą. Gerai naikina dviskiltes piktžoles.

NAIKINA

Vienmetes bei dvimetes dviskiltes piktžoles: burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišių, bastučius, trikertę žvaginę, rugiagėlę, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibųjį lipiką, raudonžiedę notrelę, paprastąją gaivą, ramunes, dirvinę neužmirštuolę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, daržinę pienę, dirvinę čiūžutę, dirvinį garstuką, paprastąjį kežį, vienmetę notrą, gailiąją dilgėlę, žvirbliarūtę.

Daugiametes piktžoles: paprastąjį kietį, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktižiedę, paprastąją kiaulpienę.

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio augalai Preparato kiekis ml/10l. vandens
Vejos 10 ml. apdorojant 1-2 arus

Pastabos. Didesnės preparato normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės ir jei pasėlyje vyrauja kibusis lipikas. Nepurkšti, kai naktį galimos šalnos, esant labai sausiems orams, kai gausi rasa ir kai oro temperatūra didesnė kaip +28°C ar žemesnė kaip +10°C. Stenkitės, kad preparato nepatektų ant greta augančių žemės ūkio augalų.Nenaudokite pasėliuose herbicido paveiktuose šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų.

FITOTOKSIŠKUMAS

Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.

SĖJOMAINA

Tinkamai naudojamas jokio poveikio kitiems sėjomainos augalams neturi.

TIRPALO RUOŠIMAS

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite švaraus vandens. Pildami preparatą gerai suplakite ir reikiamą preparato kiekį supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą, vandeniu kruopščiai išplaukite purkštuvą. Po to ketvirtadalį purkštuvo pripilkite vandens, įpilkite vieną litrą chlorkalkių tirpalo ir 15 minučių pamaišę išpurkškite ant apdoroto ploto. Purkštuvą ir nuimtus purkštukus dar kartą išplaukite švariu vandeniu.

APLINKOS APSAUGA

Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų preparato, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Neleisti ganytis gyvuliams po purškimo.

KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Tuščia pakuotė, preparato likučiai, likęs tirpalas sunaikinami pagal Lietuvoje galiojančią tvarką.

DARBŲ SAUGA

Saugokitės, kad preparato nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nekvėpuokite išpurkšto tirpalo dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir muilu. Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugines priemones. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

PIRMOJI PAGALBA

Sunegalavus baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Specifinis priešnuodis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite gausiu vandens kiekiu su muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švariu vandeniu. Prarijus preparato, gerkite aktyvintosios anglies ir daug vandens, neskatinkite vėmimo.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto preparatų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrai krūvas.

TEISINIAI ASPEKTAI

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms preparatas gali būti neveiksmingas. Tokių piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti preparatą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti preparato naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

Leave a Comment