Mavrik 2F pakuotė

Mavrik 2F (insekticidas)

Mavrik 2F pakuotė

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Informacija iš naudojimo instrukcijos.

Mavrik 2F
Mavrik 240 g./l. a.v.e.

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g./l.
Produkto forma: aliejinė vandens emulsija.
Mavrik 2F – kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus morkose, bulvėse. Skirtas individualiam naudojimui.

DĖMESIO!

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų!

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant nevalgyti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 5 ml., 10 ml., 30 ml., 100 ml.
Registracijos Nr. 0330l/07
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: (8-5) 236 2052

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Mavrik 2F – plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Preparatas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą.

Mavrik 2F paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis per virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas greitai žūva. Geriausiai veikia 15-20°C temperatūroje, efektyvus ir esant didesnei temperatūrai.

Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą.

Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.

MORKOS

Morkinė blakutė (Trioza apicalis). Labiausiai kenkia jaunoms morkoms. Suaugėliai, lervos ir nimfos čiulpia lapų ir lapkočių sultis. Labiau pažeisti augalai gali nudžiūti ir žūti. Purkšti esant 13-16 augimo tarpsnyje pagal BBCH skalę.
Norma: 5 ml./10 l. vandens
Karencija: 14 dienų
Didžiausias purškimų skaičius: 2

BULVĖS

Kolorado vabalų lervos. Jos apgraužia lapus bulvių vegetacijos metu. Purkšti, kai lervomis užsikrėtę daugiau kaip 10% bulvių kerų ir ant kero randama daugiau kaip 10 lervų. Jautriausios yra II-III ūgių, t.y. 3-8 mm. ilgio lervos.
Norma: 5 ml. / 10 l. vandens
Karencija: 14 dienų
Didžiausias purškimų skaičius: 1

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš atidarant produkto pakuotę, gerai ją suplakite. Į purkštuvą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio, tuomet – rekomenduojamą Mavrik 2F kiekį. Maišyklė turi būti įjungta. Supilkite likusį reikiamo vandens kiekį. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu.

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Tuščią tarą uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir taisyklių. Naudoti kitiems tikslams draudžiama!

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje, gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje ne aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje ir ne žemesnėje nei -10°C atskirai nuo maisto produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Laikyti kuo toliau nuo įkaitusių paviršių, atviros ugnies, vengti statinių elektros krūvių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies moniksidas). Gesindami dėvėkite dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti galima vandeniu, gesinimo milteliais, anglies dioksidu, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti reikia padaryti laikinas žemės sankasas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Darbo metu dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, batus, nepralaidžius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų ar dujų. Saugotis, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinimo traktą. Kenkia įkvėpus ir prarijus. Darbo metu negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Dirbant lauke reikia atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Minimalus atstumas nuo atvirų vandens telkinių – 10 m., purškiant lauko augalus. Jei preparato pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Baigus darbą nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Tuščią tarą padėti tam skirtoje vietoje, naudoti kitiems tikslams draudžiama.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus ant odos, nedelsiant reikia nusivilkti suteršus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis, reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Priešnuodžio nėra. Piretroidų grupės preparatas. Taikyti simptominį gydymą.

Niekada neduokite gerti nukentėjusiam asmeniui, kuris yra be samonės arba jį ištiko traukuliai. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: (8-5) 236 2052.

PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Nuotrauka: T.A.

Leave a Comment