Nufarm MCPA herbicidas

NUFARM MCPA herbicidas

Nufarm MCPA herbicidas

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Informacija ant pakuotės ir iš informacinio lapelio pakuotėje. Pridėti lotyniški pavadinimai prie preparato naikinamų piktžolių lietuviškų pavadinimų. Šiuo metu 50 ml. preparato kainuoja kiek daugiau nei 7 lt.

Veiklioji medžiaga

MCPA 750 g/l tirpus koncentratas. Nufarm MCPA – selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas skirtas individualiam naudojimui.

Naudojimo rekomendacijos

Nufarm MCPA – selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas naudojamas piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. Nufarm MCPA geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip +10°C) ir kai dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia jei po purškimo 6 valandas nelyja.

Naikinamos piktžolės

Nufarm MCPA vejose naikina rūgštynes (Rumex), dilgėles (Urtica), kiaulpienes (Taraxacum), trikertes žvagines (Capsella bursa-pastoris), dirvines nemiršėles (Myosotis arvensis), daržines žliūges (Stellaria media), gysločius (Plantago), vėdrynus (Ranunculus).

Naudojimo normos

Į 10 litrų vandens įpilama 70 ml. herbicido ir šiuo tirpalu nupurškiama 300 m2 vejos. Purškiama, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės. Norint išnaikinti kiaulpienes purškiama, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje, bet prieš žiedinio pumpuro pasirodymą.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis:

10 litrų 300 m2 vejos. Vaikščioti ant Nufarm MCPA apdorotos vejos galima tik tai po to, kai išpurkštas produktas visiškai išdžiūsta.

Saugos priemonės

Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN), Pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos (atitinkančias standartą EN 374), apsauginę veido kaukę (atitinkančią standartą EN 166). Suplyšusias pirštines būtina pakeisti. Baigę darbą ar prieš valgant visada plaukite rankas vandeniu su muilu. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Darbo drabužius laikykite atskirai. Užterštus darbo drabužius nusivilkite ir išplaukite. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Tuščias pakuotes išplauti vandeniu. Tirpalą supilti į purkštuvą ir išpurkšti plote, kur buvo naudotas šis herbicidas. Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Neteršti vandens telkinių paplavomis ir tirpalo likučiais. Kitiems tikslams naudoti tuščias pakuotes draudžiama.

Purkštuvo plovimas

Baigę darbą purkštuvą kruopščiai išplaukite vandeniu. Paplavas išpurkškite ant apdoroto ploto. Negalima produkto arba jo likučių pilti į kanalizaciją arba į vandens telkinius.

Sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Prieš naudojimą suplakti.

Pirmoji pagalba

Prarijus skalaukite burną vandeniu. Neskatinti vėmimo. Kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto etiketę. Patekus į akis, skubiai ir kruopščiai 15 min. plaukite jas po tekančia vandens srove, akių vokai turi būti atviri. Kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus išveskite nukentėjusįjį į gryną orą.

Visais abejotinais atvejais ar jei simptomai tęsiasi kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Pastaba

Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei preparatas gaunamas uždarytoje, originalioje pakuotėje ir neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Leave a Comment