Revus 250 SC (fungicidas)

Revus 250 SC fungicido pakuotė

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Šiuo metu 30 ml. preparato kainuoja apie 15 litų. Toliau informacija iš naudojimo instrukcijos lapelio.

FUNGICIDAS

Produkto forma: koncentruota suspensija

Veiklioji medžiaga – mandipropamidas 250 g/l

Revus 250 SC – kontaktinis, mandelamidų grupės fungicidas, naudojamas bulvėms nuo maro (Phytophthora infestans) bei pomidorams auginamiems lauke ir šiltnamyje nuo maro (Phytophthora infestans) apsaugoti.

Skirtas individualiam naudojimui

DĖMESIO!

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: (8-5) 236 20 52. Avarijos atveju kreiptis telefonu Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK +44 1484 538 444.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Galiojimo laikas: 2 metai

VEIKIMO BŪDAS

Produkto veiklioji medžiaga mandipropamidas pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje, todėl po purškimo, lapo paviršiui nudžiūvus lietus produkto efektyvumui įtakos neturi. Mandipropamidas stabdo sporų vystymąsi ir pasižymi geru translaminariniu veikimu.

REKOMENDUOJAMOS NORMOS

Augalai Ligos Norma, ml/arui Maksimalus purškimų skaičius Purškimų intervalas Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo, dienomis
Bulvės Maras (Phytophthora infestans) 6 3 7-10 3
Pomidorai lauke ir šiltnamyje Maras (Phytophthora infestans) 6 3 7-10 3

Dėmesio!

Yra tikimybė, kad naudojant Revus 250 SC gali išsivystyti atsparumas marui. Siekiant išvengti ligų sukėlėjų atsparumo atsiradimo, atlikus 3 purškimus su Revus 250 SC rekomenduojama naudoti kitus kontaktinio ar sisteminio veikimo fungicidus.

Produktą daržovėse galima naudoti integruotoje augalų apsaugos programoje kaitaliojant su kitais (kontaktinio ar sisteminio veikimo) fungicidais. Nenaudokite mandipropamido veikliosios medžiagos daugiau negu 900 g/ha apdorojamam augalui per sezoną. Purškimo intervalas priklauso nuo ligos intensyvumo.

VANDENS NORMA

Vandens norma bulvėms 5 l/arui, pomidorams auginamiems lauke 5 l/arui, pomidorams, auginamiems šiltnamyje 10 l/arui.

TIRPALO RUOŠIMAS

Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens, maišant supilti reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. Purkškite išlaikydami vienalytę tirpalo konsistenciją. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą vandeniu. Paplavas ir tirpalo likučius išpurkškite tame pačiame lauke.

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurkškite. Nenaudokite tuščios pakuotės kitiems tikslams. Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

DARBŲ SAUGA

Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN 340), pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos, saugančias nuo cheminių medžiagų (atitinkančias standartą EN 374), apsauginius akinius (atitinkančius standartą EN 166) arba apsauginį veido skydelį ir vienkartinę kvėpavimo takų apsaugos priemonę – filtruojančią puskaukę FFP3S (atitinkančią standartą EN 149). Purškimo metu neįkvėpkite produkto garų ar dulksnos. Saugokitės, kad produkto nepatektų į akis ir ant odos. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Baigę darbą, ar prieš valgant visada nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Darbo aprangą, pirštines išplaukite, o apsauginius akinius nuvalykite. Nemūvėkite suplyšusių pirštinių.

PIRMOJI PAGALBA

Mandipropamidas priklauso mandelamido cheminei grupei.

Patekus ant drabužių ir odos, skubiai nusivilkite visus užterštus drabužius. Odą nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens.. Jeigu odos dirginimas nesiliauja, iškvieskite gydytoją. Patekus į akis ar į plotą apie jas, plaukite dideliu vandens kiekiu, mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius. Jeigu būtina, kreipkitės į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite šią etiketę, pakuotę arba produkto saugos duomenų lapą. Negalima sukelti vėmimo.  Apsinuodijus baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų, ne aukštesnėje negu +35°C ir ne žemesnėje negu -10°C temperatūroje. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, kuriems produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

Leave a Comment